АБКО – ABCE

ABCE-Slider-Image-new

АБКО – Асоциация „Българска Култура и Образование“ е организация с нестопанска и благотворителна цел.

Основната цел на организацията е да управлява и развива Първо българско училище „Иван Вазов“.
АБКО поема цялата отговорност във връзка с дейностите на ПБУ „Иван Вазов“.
Другите цели на организацията са свързани със съхраняването и популяризирането на българските традиции, език и култура, както и комуникация между българската и други култури в Северна Ирландия.


ABCE – Association Bulgarian Culture and Education is a non-profit and non-governmental society for charitable purposes.

The main goal of the organisation is to run and develop the „Ivan Vazov“ Bulgarian School. ABCE assumes the whole responsibility regarding the activities in „Ivan Vazov“ Bulgarian School.

The other goals of the organisation are connected with preserving and promoting Bulgarian traditions, language and culture as well as communication between Bulgarian and other cultures in Northern Ireland.


e-mail: abce.ni@yahoo.co.uk

Web site: www.abce-ni.co.uk

Facebook: www.facebook.com/AssociationBulgarianCultureAndEducation/