Утвърждавам
Училищен ръководител:
Г-жа Валентина Стефанова

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“
гр. АРМА, Северна Ирландия

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, ученици и родители в Първо българско училище „ИВАН ВАЗОВ“.

Чл. 2. Българското училище в гр. Арма не е самостоятелно юридическо лице, а е част от дейността на Асоциация “Българска Култура и Образование”(АБКО).

Чл. 3. АБКО участва активно в организацията и дейността на училището като:

 1. избира и освобождава директорa на училището;
 2. избира и освобождава учителите;
 3. отговаря за дейността и развитието на училището;
 4. отговаря за контактите на училището с Българското посолство в Обидененото Кралство, Министерството на образованието в България и други институции;
 5. участва в изработването на годишната програма на училището и на годишния календар с дейностите;
 6. определя, събира и отговаря за учебната такса;
 7. осигурява помещението за дейността на училището;
 8. определя заплащането на учителите и отговаря за изпълнението му;
 9. организира съвместно с училището културни дейности.

Чл. 4. Осигурява следните степени на образование:

 1. подготвителна;
 2. начална (1–4 клас)
 3. основна (5–7 клас)

4.гимназиална (8-12 клас)

Чл. 5. Обучението в училището се осъществява по учебни планове и програми, утвърдени от Министерството на образованието, младежта и науката в Република България и по програми, утвърдени от Ръководството на училището или разработени съобразно нуждите на настоящите ученици, включително и тези, изучаващи български език като втори език.

Чл. 6. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език.

Чл. 7. (1) В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Северна Ирландия, а така също и деца от друга национална принадлежност, които желаят да изучават български език.

 (2) Приемането и записването на ученици се извършва въз основа на молба от родителя (настойника).

Чл. 8. При покриване на необходимия норматив по учебните планове и програми, утвърдени от Министерството на образованието, младежта и науката в Република България, се издава удостоверение за завършен съответен клас, позволяващо приравняване към българския образователен стандарт.

Чл. 9. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност  религия или физически недостатъци.

Чл. 10. (1) Училището се управлява от директор, избран от Управителния съвет на АБКО.

            (2) Директорът на училището организира, контролира и ръководи учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска дейност на училището. Отговоря пред Управителния съвет на АБКО за изпълнение на решенията, поставени му от него.

 Чл. 11. Основни задължения на директора:

 1. да организира, контролира и отговаря за учебната и административна дейност;
 2. да представлява училището пред органи и организации, заедно с Председателя на АБКО;
 3. да изработва списък на учениците, който да се предоставя в края на всеки срок на Управителния съвет на АБКО;
 1. да награждава и наказва ученици и учители в съответствие с Правилника за дейността на училището;
 2. да следи, контролира и уведомява своевременно АБКО и учителите за промени в законодателството относно учебно-образователният процес.

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
 

Чл. 12. (1) Училището организира дневна форма на обучение.

(2) В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки.

(3) Форми на обучение: 

 • Присъствена
 • Дистанционна с частично присъствени часове
 • Индивидуална дистанционна

Чл. 13. Обучението се организира и провежда съгласно училищния учебен план, който се предлага от учителите и утвърждава от АБКО преди започване на учебната година.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I
УЧИТЕЛИ

Чл. 14. Учителят има следните права:

 1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
 2. да бъде заплатен за времето на провеждане на учебни занятия след представяне и утвърждаване на документацията по чл.15 т.5;
 3. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
 4. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;
 5. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
 6. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;
 7. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;
 8. да се ползва с респект и уважение от учениците, родителите и членовете на АБКО.

Чл. 15. Учителят има следните задължения:

 1. да преподава учебния материал съгласно утвърдения учебен план;
 2. да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми;
 3. да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител – изработване и поддържане на материална книга, в която се отбелязват: темите на всеки урок, датите и предмета, по който се преподава с името на учителя, изпитни материали и оценяване и др.;
 4. да контролира посещаемостта на учебните часове на учениците от паралелката, като за целта води присъствена книга, която в края на всеки месец предоставя на директора;
 5. да представя ежемесечно материалната и присъствена книга за месеца на АБКО, както и програма за часовете до края на годината, като те да бъдат преглеждани и одобрявани преди заплащането им за месеца;
 6. да се явявя на работа 20 минути преди започване на учебния ден и да спазва утвърденото работно време;
 7. да уведомява своевременно директора при отсъствие или при закъснение;
 8. да получава заплащане за изработено време по учебния план;
 9. да участва в разработване на програма (стратегия) за учебната година, подкрепена с цели и задачи и годишен календар с дейностите на училището;
 10. да участва в подготовката и провеждането на извънкласни форми и събития, утвърдени от АБКО;
 11. да поддържа и отговаря за състоянието на поверената му материално-техническа и учебна база;
 12. да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището;
 13. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
 14. да информира на индивидуални срещи родителите/ настойниците за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения; индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго, удобно за двете страни време;
 15. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове;
 16. да уведомява директора при отсъствие на ученика повече от два учебни дена;
 17. да организира и да провежда родителски срещи, както и да поддържа директна връзка с родителите във връзка с предстоящи допълнителни часове, необходими материали и подготовка за предстоящи часове и своевременно информиране за предстоящи дейности;
 18. да номерира и съхранява извинителните бележки от родителя до приключване на учебната година;
 19. да не ползва мобилен телефон по време на час;
 20. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;
 21. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;
 22. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 23. да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство, да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него;

Раздел II

УЧЕНИЦИ 

Чл. 16. Ученикът има следните права:

 1. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
 2. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
 3. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 4. да участва в класни, извънкласни и извънучилищни дейности;
 5. да бъде поощряван за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност с морални и материални награди:

– похвала от учителя;

– похвала от директора;

– грамота и/или материална награда;

– почетна грамота за цялостен принос.

 1. да дава мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
 2. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

Чл. 17. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини при представяне на бележка от родителя.

Чл. 18. Ученикът има следните задължения:

 1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
 2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина (за присъствените форми на обучение);
 3. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите ученици, учителите и ръководството на училището, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
 4. да влиза навреме в учебните часове;
 5. да идва подготвен за съответния час, като си е осигурил учебни и учебно-технически пособия;
 6. да спазва стриктно правилата и инструкциите за безопасни условия на труд и безопасно движение;
 7. да се явява в училище с облекло и във вид съответстващи на положението му на ученик и на добрите нрави, които съответстват на деловата дейност, образователните и възпитателните цели на училището;
 8. да не напуска самоволно учебните занятия или училище през учебно време;
 9. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол, да не дъвче дъвка в час и да не се храни в час;
 10. да не нарушава общоприетите норми и правила на обществени места;
 11. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час, освен с изричното разрешение на учителя;
 12. да не подсказва и преписва по време на изпитвания;
 13. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 14. да не носи оръжие, материали и други предмети, които са източник на повишена опасност за живота и здравето на ученици, учители и служители;
 15. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; нанесените щети на училищно имущество се възстановяват от извършителите. При неустановяване на извършителите, щетите се поемат от целия клас;
 16. при отсъствие ученикът е длъжен да представи на учителя съответния документ в деня на завръщането си в училище.

Чл. 19. Неизпълнението на задълженията, предвидени в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл. 20. За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника на училището, ученикът се наказва със:

 1. забележка от учителя;
 2. забележка от директора.

Раздел III
РОДИТЕЛИ
 

Чл. 21. Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Чл. 22. Родителите имат следните права:

 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
 2. да се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго време, удобно за двете страни;
 3. да участват в родителските срещи;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. да дават идеи и активно да съдействат за развитие на училището и учебният процес.

 Чл. 23. Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 2. да информират предварително учителя за отсъствие на ученика от учебни занятия, поради лични, здравословни или семейни причини;
 3. да плащат, редовно и своевременно учебната такса, определена от АБКО.Минимална вноска от £100 се заплаща при записване на детето. Пълният размер на годишната такса трябва да бъде заплатена не по късно от 30 септември или в началото на всяка учебна година.
 4. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
 5. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 6. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 7. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от учителя или директора.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Този правилник се осъвременява ежегодно.
 • 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от УС на АБКО, Педагогическия и родителски съвет на училището. Директорът организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители с нправилника.
 • 4. Този правилник е преразгледан, осъвременен и приет от Управителния Съвет на АБКО ( УС), Педагогическия съвет (ПС) и Родителския Съвет (РС) на училището с Протокол от 30.04.2021г.