КОВИД-19

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19 СЕПТЕМВРИ 2021

Уважаеми родители,
Моля, обърнете внимание на информацията по-долу във връзка с управлението на положителни случаи на
Covid-19 и близките контакти в училищните условия.
А) Симптоми
• Висока температура – това означава, че сте горещи при допир по гърдите или гърба (не е
необходимо да измервате температурата си);
• Нова непрекъсната кашлица – това означава непрекъснато кашляне за повече от час или 3 или
повече епизода на кашлица в рамките на 24 часа (ако обикновено имате кашлица, тя може да е по –
лоша от обичайното);
• Загуба или промяна в обонянието или вкуса.
Ако детето ви има някой от горните симптоми, не го изпращайте на училище. Резервирайте PCR тест и се
самоизолирайте до получаване на резултатите.
Б) Близки контакти
Ако има положителен случай в училище, детето ви може да бъде идентифицирано като близък контакт. Ако
сте уведомени от училище, че детето ви е в близък контакт с положителен случай, ще се прилага следното:
i) В случай, че вашето дете няма предишен положителен резултат от PCR през последните 90 дни
• Останете вкъщи и незабавно запишете PCR тест.
• Самоизолирайте се до получаване на PCR резултата.
• Ако резултатът е отрицателен може да се върне в училище.
• Резервирайте друг тест за PCR на 8 -ия ден.
• Ако някой от тестовете е положителен, трябва да се самоизолирате за 10 дни от датата на теста.
ii)В случай, че вашето дете е имало предишен положителен резултат от PCR през последните 90 дни
• Няма действия – продължете да посещавате училище.
• Ако се появят нови симптоми, останете вкъщи, незабавно направете PCR тест и се самоизолирайте,
докато резултатът от PCR стане наличен.
Вярвам, че тази информация е полезна.
Искрено Ваша

В. Стефанова
(Директор на ПБУ „Иван Вазов“, гр. Арма, Северна Ирландия)


Covid 19 Information Update September 2021


Dear Parent,
Please note information below in relation to the management of positive Covid 19 cases and
close contacts in school settings.
A) Symptoms
• A high temperature — this means you feel hot to touch on your chest or back (you do not need
to measure your temperature);
• A new continuous cough — this mean coughing a lot for more than an hour, or 3 or more
coughing episodes in 24 hours (if you usually have a cough, it may be worse than usual);
• A loss or change in sense of smell or taste.
If your child has any of the above symptoms do not send him/her to school. Book a PCR test and
self-isolate until results are received.
B) Close Contacts
If there is a positive case in school your child may be identified as a close contact. If you are
notified by school that your child is a close contact of a positive case, the following will
apply:
i) Your Child Has No Previous Positive PCR Result In The Last 90 Days
• Stay at home and book a PCR test immediately.
• Self-isolate until PCR result available.
• If negative result can return to school.
• Book another PCR test at day 8.
• If either test is positive need to self-isolate for 10 days from date of test.
ii) Your Child Has Previous Positive PCR Result In Last 90 Days
• No action — continue to attend school.
• If new symptoms develop stay at home, get PCR test immediately and self-isolate until PCR
result available.
I trust this information is helpful.
Yours faithfully
V. Stefanova- Principal of Ivan Vazov FBS. Armagh